Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажилагаан дахь хүний эрх ба эрүүдэн шүүхийн эсрэг эрх  зүйн зохицуулалт, түүнтэй хийх тэмцэл

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг зөрчиж, эрүү шүүлт хэрэглэж байгаа эсэхэд хийсэн үндэсний болон олон улсын хүний эрхийн байгууллагуудын судалгаанд харьцуулалт хийн, эрүү шүүлт хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй болгоход шаардлагатай эрх зүйн хэм хэмжээг тодорхойлох, эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхийг зорилтоо болгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч