Захиргааны хэргийн нотлох ажиллагаа түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хувьд захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүхээс хэрэг нотлох баримтыг бие даан цуглуулах, үнэлэх үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал нь шинэлэг зүйл бөгөөд өнөөдрийн байдлаар энэ чиглэлээр дагнан туурвисан судалгааны бүтээл, ном зохиол байхгүй байна. Шүүхээс захиргааны хэргийг нотлоход тулгамдаж болзошгүй асуудлыг нээн харуулах бодит шаардлага байгаа нь энэ сэдвийг сонгох үндэслэлийг тодорхойлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч