Зандалчлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт бусад ойролцоо төрлийн гэмт хэргээс ялган зүйчлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Зандалчлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, бусад гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх, эл гэмт хэргийг зүйлчлэхэд анхаарах асуудлуудыг судпаж, энзхүү гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг судласан ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч