Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрхийн үндэсний комисс түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход шаардлагатай асуудлыг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний хүрээнд болон гадаад улсын практиктай харьцуулан судалж санал дүгнэлт боловсруулах замаар Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын судалсан ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч