Хүн худалдаалах, гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн онол практикийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс дахь хүн худалдаалах гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх практик туршлага, эрх зүйн зохицуулалтын хэвшсэн механизм бүрдээгүй байгаа нь энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх, таслан зогсоох ажиллагааг удаашруулж байгаа хэмээн судлаачийн зүгээс үзэж байгаа ба эрдэм судлаачдын үзэл баримтлал, энэ хэрэгтэй тэмцэх дэлхий нийтийн чиг хандлагыг харгалзан үзэж, хуулиар хориглосон эрх зүйн байдалд дүгнэлт хийж шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлохыг оролдосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч