Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, түүнд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалт, өнөөгийн төлөв байдал, цаашдын чиг хандлагыг судалж цаашид эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч