Монголд санхүүгийн түрээсийг нэвтрүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын хувьд Лизингийн үйлчилгээ чухал хэрэгцээтэй. Лизингийн үйлчилгээ нь жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх эзийн засгийн өсөлтийг хангах,ядууралыг бууруулах нэг гол хөшүүрэг болж байгаатай холбогдуулан уг сэдвийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч