Монгол Улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал, эрх зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөр эрхлэлтийн тулгамдаж буй асуудлуудад эрх зүйн оновчтой шийдвэрлэх арга замыг нээж олохыг зорьсон болно. Уг сэдвийн хүрээнд судалгааны материалууд олон байх тул тэдгээрээс хамгийн оновчтойг нь шүүн таних нь чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч