Монгол Улсын гурилын зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, цаашдын чиг хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, худалдан авагчдын хүсэл сонирхол эрэлт, нийлүүлэлт, ХАА салбарт болон тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлд тулгамдаж байгаа асуудлууд болон цаашдын чиг хандлагыг судлахыг зорилго, зорилтоо болгон ажиллав.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч