Мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн байцаах ажиллагааны онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэргийг илрүүлэх арга зүй болон мөрдөн байцаах ажиллагааны талаас нь судалж, аль болохуйц тулгамдсан асуудлуудыг хууль зүйн хийгээд бодит байдлын хүрээнд хөндөж, шийдэхүйц нөхцөл боломжийг тодорхойлох зарим нэг санал дүгнэлт хийхийг оролдсон судалгаа юм.

Контентын хэсгээс