Мал аж ахуйг эрчимжүүлэх замаар малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Баянхонгор аймгийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт болох оны эхний дундаж нэг малаас тухайн жилд үйлдвэрлэсэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний хэмжээнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илэрүүлэн түүнийг нааштай өөрчлөлтийг бий болгохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс