Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй хийх тэмцэл

Бүтээлийн тайлбар

Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн талаар эрх зүйн зохицуулалт ямар түвшинд байгаа, түүнийг цаашид боловсронгуй болгох зэргийг судалсан ажилсан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч