Захиргааны хэргийн шүүхийн, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох эрх зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны мөн чанар, зорилго бол хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн шийдвэрийн хүч чадлыг нээн харуулж, түүний тогтоох хэсгийн агуулгыг нэг мөр хэрэгжүүлэх замаар хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хүний эрхийг хүндэтгэх нөхцлийг бэхжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч