Захиргааны хэргийн шүүхийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох эрх зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагааны улмаас хохирсон иргэн захиргааны хэргийн шүүхэд хэрхэн яаж хандаж байгаа болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч буй бэрхшээлийг судлан үзэх, цаашид боловсронгуй болгохыг зорин судласан ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч