Захиргааны хэргийг урьдчилан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Урьдчилан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хууль тогтоомжуудын практик хэрэглээг тандах, үйл ажиллагааг зохицуулж буй хууль тогтоомж, гадаадын орны эрх зүйн зохицуулалт, захиргааны хэргийн шүүхийн практикийг нягтлан судлах, тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх цаашид боловсронгуй болгох талаар судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч