Захиргааны акт, түүний эрх зүйн үр дагавар

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны актын талаар нэгдсэн нэг ойлголтыг өгөх, түүнд тавигдах шаардлагууд амьдрал дээр хэр хэрэгжиж байгаа, хууль бус акт гаргаж байгаа цаад шалтгаан үндэслэлүүд, төрийн ямар байгууллага албан тушаалтнаас голчилон хууль бус акт гаргаад байгаа, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг нарийвчлан судлаж дүгнэлт өгөхийг зорин ажиллалаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч