Гяндангийн ялтанд явуулж буй нийгмийн ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял эдэлж буй гяндангийн ялтанд хүмүүжлийн нөлөө үзүүлэхэд чиглэгдсэн нийгмийн ажил өнөөдөр практикт хэрхэн явагдаж байгаа энэ нь ялтны засрал хүмүүжил олох, гэмт зан үйлээс татгалзах ухамсар, сэтгэл зүйд хэрхэн эерэг үр нөлөө үзүүлж байгаа түүнийг гадаадын зарим орны ниймийн ажлын туршлага, эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судлаж цаашид хэрхэн боловсронгуй болгохтой холбогдсон асуудлыг судлан зохих санал дүгнэлт гаргахад чиглэгдсэн судалгааны ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч