Гарцаагүй байдал, түүний эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэрэг нь эрүүгийн хуульд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан, нийгэмд аюултай, гэм буруутай үйлдэл. эс үйлдэхүй бөгөөд түүний хамгийн гол материаллаг шинж бол нийгэмд аюултай байх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч