Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн бүхий л шинжүүдийг нэгбүрчлэн тогтоох замаар төсөөтэй гэмт хэргүүдээс ялган зүйлчлэх, уг гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлөх шалтгаан, нөхцлийг илрүүлэх, арилгах талаар онол, арга зүйн санал-зөвлөмж боловруулах зэргийг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч