Эрх зүйн тайлбар түүний онол, практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйг тайлбарлах ажиллагаа түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, эрх зүйн тайлбарын шинжлэх ухааны үндэслэлийг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлохыг зорьсон судалгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч