Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх түүний эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, түүнмй хэрэгжилт, түүнчлэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилт болон эрх зүйн орчинд тулгамдаж буй асуудлыг судлан тодруулж, цаашид холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг болвсронгуй болгох талаар судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч