Эрүүгийн ялын төрөл, түүний хэрэгжилт

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн хууль дахь ялын төрөл, хэрэгжилт, түүнийг оногдуулж буй байдалд дүгнэлт хийх, түүнийг сайжруулах арга замыг боловсруулан санал, зөвлөмж боловсруулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэргийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч