Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдоос гомдол гаргах эрх, түүний хэрэгжилтийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явцад гомдол гаргаж байгаа байдал, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулинд хэрхэн тусгаж ирсэн, энэ нь амьдрал практикт хэрхэн нийцэж байгаа, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ямар шаардлага байгаа зэргийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судлан үнэлэлт дүгнэлт өгөх үүднээс уг сэдвийг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч