Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад жилд дунджаар 19 мянга орчим гэмт хэрэг бүртгэгдэж улс нийгэм иргэдэд асар их хохирол учруулж байгаа бөгөөд үүнээс жилд дунджаар хүний амь насны эсрэг хэдэн гэмж хэрэг бодьтойгоор үйлдэгддэг нуугдмал гэмт хэргийн түвшин хэдэн хувь байгаа үүнээс ямар төрөл нь зонхилж байгаа хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл нь юу болох энэ гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тэмцэх талаар дагнан судалсан судалгааны ажил өнөөг хүртэл байхгүй байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч