Хүн амын ядуурал, нийгмийн үр дагавар

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын ядуурлын хэмжээ нийт хүн амын 39.2 хувийг эзлэж байгаа тухай мөн Монгол Улсын Засгийн газраас болон Олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд нь төдийлөн үр дүнгээ өгөхгүй байгаа нь энэ сэдвийг хөндөн судлах үндэслэл болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч