Хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлөх зарим хүчин зүйл

Бүтээлийн тайлбар

Амьжиргааны түвшин гэдэг нь материаллаг болон оюуны хэрэгцээг хангах чадварыг илэрхийлсэн үзүүлэлт юм. Хүн амын амьжиргааны үндсэн нөхцөл нь хоол хүнс, хувцас хунар, эд хогшил, орон гэртэй байхын зэрэгцээ эмнэлэг сургууль. соёл урлагийн гэх мэт нийгэм соёлын нийтлэг хэрэгцээг тусгасан цогц ойлголт байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч