Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн захиргааны зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн захиргааны зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлж байгаа хууль тогтоомжинд дүн шинжилгээ хийж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн зөрчилд хүлээлгэх хариуцлагыг дээшлүүлэх, хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох, зөрчил гарч буй шалтгаан нөхцлийг нарийвчлан тогтоох, арга замыг нээн илрүүлж, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зэргийг судалсан ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч