Насанд хүрээгүй этгээдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Насанд хүрээгүй этгээдийг гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа нь түүнд нөлөөлж буй шалтгаан нөгцөлийг илрүүлэн арилгахад чиглэгдсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч