Монгол улсын төрийн эрх барих болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын төрийн эрх барих байгууллага болон гүйцэтгэх эрх мэдэл хэрэгжүүлэгч байгууллагын үндсэн хууль дахь түүхэн уламжлал, түүний чиг үүрэг, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, үндсэн хуулиудад төрийн эрх барих байгууллага болон гүйцэтгэх эрх мэдэл хэрэгжүүлэгч байгууллагын эрх зүйн зохицуулалт зэргийг судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд чиглэгдсэн ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч