Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэдээс үйлдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад гадаадын иргэдээс гэмт хэрэг үйлдэж буй шалтгаан нөхцлийг илрүүлэх үүднээс судалгааны арга зүйд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийх, судлаачийн хувьд, цаашид авах арга хэмжээний талаарх судалгаа юм.

Контентын хэсгээс