Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах түүнд оролцох, гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд оролцох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, онцлог, тухайн гэмт хэргийн зүйлчлэх, хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг нэг сэдэвт бүтээлийн хэмжээнд судалж, энэ чиглэлд шүүхийн практикт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй санал, дүгнэлт дэвшүүлэх зэргийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч