Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэл түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагааны улмаас хохирсон иргэн захиргааны хэргийн шүүхэд хэрхэн яаж хандаж байгаа болон нэхэмжлэлтэй холбоотойгоор захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч буй бэрхшээлийг судлан үзэх, цаашид боловсронгуй болгох зорилготой судалгааны ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч