Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны хариуцлага хүлээлтэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын талаарх асуудлуудыг судлан түүнд дүн шинжилгээ хийж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга замыг боловруулах асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч