Гэмт хэргийг илрүүлэхэд полиграфийн шинжилгээг ашиглах

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсын хэмжээнд гэмт хэрэг илэрүүлэх, мөрдөн байцаалт явуулхад полиграфийн шинжилгээг нотлох баримтаар хэрхэн ашиглаж байгаа болон цаашид хэрхэн ашиглаж болох талаар судалсан судалгааны ажил юм.

Контентын хэсгээс