Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Хэдийгээр зохигчдын зөвшилцөл, тэдний зөвшөөрлийн дагуу хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх захирамж гардаг боловч хуулийн зүйл заалтын дутагдалтай тал, практиктай зөрчилддөг зарим зохицуулалт, шүүгч нарын буруутай үйл ажиллагаа зэргээс шалтгаалан зохигчдын эрх, ашгийг хохироож буй нөхцөлийг арилгахад эрх зүйн зохицуулалтыг илүү боловсронгуй болгох шаардлагатай байгааг уг судалгаандаа тусгаж өгсөн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч