Хувьцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хувьцааны үүсэл хөгжил ач холбогдол, хувьцааны зах зээлийн үйл ажиллагаа, онол практик, дотоод гадаадын хууль тогтоомжийг шинжлэн судалж Хувьцааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход асуудлуудыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч