Хөдөлмөрийн харилцаанд монголын үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага оролцох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөрийн харилцаанд монголын үйлдвэрчний эвлэлийн оролцоо” сэдэвт энэхүү дипломын ажилдаа би Монгол Улсын Үйлдвэрчний Эвлэлуүдийн эрхийн тухай хууль,ОУ-ын гэрээ конвенциудын хэрэгжилтийг судалж,үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, улмаар иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх, байгууллага байгуулах, хамтын гэрээ, хэлзлцээр хийх эрх, эрх чөлөөний төлөв байдлыг тодорхойлож улмаар, хөдөлмөрийн харилцааны эрх зүйн орчинг сайжируулах, шинэчлэх шинэлэг санаа дэвшүүлэх зэргийг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч