Хорих ял түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял шийтгэлтэй холбогдсон зарим асуудлыг боловсронгуй болгохтой холбогдуулж, хорих ялын талаар Монгол орны түүхэн уламжлал болон өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага, гадаад орнуудын харьцуулалт, хорих ялыг хэрэглэх нийгэм эдийн засгийн эрх зүйн ёс суртахууны төвшин, хорих ялын үр нөлөө, учир холбогдолыг судпах зэргээр өөрийн санал бодол, дүгнэлтээ гаргах, тодорхой санал дэвшүүлэх явдлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч