Хамтран ажиллах гэрээ түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хамтран ажиллах гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын талаар энэхүү харилцаанд оролцогчдод цэгцтэй мэдлэг өгөх болон дээрх этгээдүүдийн эрх ашгийг хамгаалах эрх зүйн байдлыг хамгаалах эрх зүйн байдлыг дээшлүүлэх, цаашлаад эрдэмтэн судпаачдын судалгааны ажилд хувь нэмэр оруулах болов уу хэмээн уг сэдвийг судллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч