Факторингийн гэрээг монголд нэвтрүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдэд тулгамдаж буй мөнгөний урсгалын хүндрэлээс гарах элементүүдийн нэг болох факторингийн үйлчилгээг сонгон авч дэлхийн хөгжингүй орнууд буюу энэхүү үйлчилгээ явагдцаг орнууддах факторинийн зах зээлийг судлах, факторингийг монголд нэвтрүүлэх зах зээл, эдийн засгийн орчин байгаа эсэх, үүнээс үүдэн гарах эрсдэл зэргийг судлахад чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс