Үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэх гэрээний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний хуулинд шинээр орсон “Үйлдвэр аж ахуй,хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын түрээс, газрыг хэрэглэгдэхүүний хамт түрээслэх” талаар онолын нэгдсэн ойлголттой болох, практикт нг мөр хэрэглэхэд тус дөхөм болох үүднээс энэ судалгааны ажлыг бичлээ.

Контентын хэсгээс