Патентын эрх зүйн уламжлал шинэчлэлтийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Патентын эрхийн хамгаалалтанд хамаарах дээрх хуулийн зохицуулалтаас гадна процессийн зарим харилцааг эрх зуйн хэд хэдэн актаар зохицуулж байна. Оюуны үнэт зүйл бүтээх нь иргэний эрх зүйн харилцаа үүсэх үндэслэл болдог.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч