Өмчийн эрхийн хязгаарлалтын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч хэн бүхэнд өмчийн эрхийн хязгаарлалтын асуудлыг зөв ойлгож хэрэглэх, улмаар өөрийн эрх ашгийг зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг чадварыг эзэмшихэд нь бага ч болов хувь нэмэр болох, өмчийн эрхийн хязгаарлалтын талаар бичсэн судлаачдын бүтээлүүдийг харьцуулж, тухайн ойлголтын агуулга мөн чанарыг ойлгож мэдэх, үргэлжлүүлэн судлахыг зорьж судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч