Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд туламгдаж буй эрх зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Үндсэн хууль, Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай болон бусад салбарын хууль тогтоомжуудад иргэдийн оролцооны хэлбэрүүдийг хуульчлан баталгаажуулж өгсөн боловч хуулийн зохицуулалтын механизм хангалтгүй, тунхагийн шинжтэй байгааг эрх зүйн талаас нь судлан , дүн шинжилгээ хийх зэрэг асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч