Мэдээллийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Мэдээллийн эрх зүйн зохицуулалтыг эрх зүйн онол, иргэний эрх зүйн онол, практикийн зангилаа асуудлын хүрээнд авч үзэж, харьцуулсан эрх зүйн түвшинд судлан цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч