Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй дэх таслан сэргийлэх арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Эрүүгийн Байцаан Шийтгэх ажиллагаан дахь таслан сэргийлэх арга хэмжээ, тэдгээрийн уламжлал, шинэчлэл бусад улс орны хэмжээнд хэрхэн хэрэглэгдэж байгааг хариуцуулан судалж, нэгтгэн дүгнэж, онол практикийн чухал асуудлыг хөндөж буй болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч