Монгол Улсын хувийн хамгаалалтын эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хувь хүний аюулгүй байдал, хамгаалалтын хууль эрх зүйн орчны түүхэн хөгжил, онцлогийг судалж түүнийг боловсронгуй болгохыг зорьсон судалгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч