Монгол улсын нутгийн захиргааны байгууллагын хяналт шалгалтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Орон нутагт төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч субьект болох нутгийн захиргааны байгууллагын талаар нэгдсэн нэг дүгнэлтэнд хүрэх, сэдэвт дурьдагдаж буй байгууллагын талаархи хууль эрх зүйн болон онолын үндэслэл гаргаж ирсэн судалгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч