Монгол Улсын нийгмийн халамж үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалт, түүний зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн тодорхой бүлгийн гишүүдэд үзүүлэх халамж, үйлчилгээний зорилго, чиг үүрэг, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг судалж, нийгмийн халамжийн тогтолцооны онцлог, тэдгээрийн төрөл хэлбэрийг судлан мэдэхийг зорьсон судалгаа юм.

Контентын хэсгээс