Компаний эрх зүйн зохицуулалт түүнийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Компанийн бизнесийн хэлцэл хэмээх ойлголтоос зөвхөн бизнес хэлцэлд компанийн гишүүд болон хувьцаа эзэмшигчид тодорхой чиг үүрэгтэйгээр оролцон хяналт тавих замаар хууль ёсны эрх, ашиг сонирхолоо хамгаалахуйц боломжит хувилбарыг дэвшүүлэх, тулгамдаж байгаа зорилгыг шийдвэрлэхэд дэвшүүлэх санал.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч